Home Up Inhoud Nieuws

 Middeleeuws Jaar
 

België
Culinaire Evolutie
Oude Eenheden
Referenties
Recepten

Voornaamste bronnen: Gedeonus, Katholiek Nederland, Wikipedia

Het Middeleeuws jaar werd niet zozeer aangeduid in maanden of datums maar wel met de religieuze- en heiligendagen. Er waren heel wat vastendagen.

ADVENT
 
bullet1e Zondag voor Advent: 4e Zondag voor Kerstmis, begin van het Kerkelijk jaar.
bullet2e Zondag voor Advent: Johannes De Doper roept Jezus uit tot de Messias.
bullet3e Zondag voor Advent: "Guadete"- verheug U - purperen linten werden verwisseld voor roze om de reïncarnatie voor te bereiden.
bullet4e Zondag voor Advent: woensdag, vrijdag en zaterdag voor de 4e zondag zijn één van de 4 quatertemperdagen: dagen om te heiligen door vasten, aalmoezen en gebed, juist zoals in de veertigdagentijd.
De quatertemperdagen (sinds 4de eeuw) vielen
telkens aan het begin van elk jaargetijde om Gods zegen over de oogst en de nieuw te wijden priesters af te smeken; zij vielen ook nog in de eerste week van de vasten, de week van Pinksteren en de week na het feest van kruisverheffing.
bullet25 December: Kerstmis (oorsprong: Christusmis). Rond het jaar 336 koos men in Rome 25 december als vaste dag voor de viering van de geboorte van Jezus. Deze dag gold tot dan toe in het gehele Middellandse Zeegebied als de geboortedag van Mithras, de god van de onoverwinnelijke zon. Immers, zo redeneerde men, Christus is de ware Zon, het ware Licht der wereld.
Ook in de Germaanse streken werd de komst van het nieuwe licht hartstochtelijk gevierd. In de tijd dat de dagen weer begonnen te lengen vierde men het Joelfeest, dat op 25 december begon en twaalf nachten duurde. Bij dit feest hoorden gebruiken als het maken van lawaai, het versieren van het huis met takken van altijd groene bomen en het geven van geschenken. Ook het Joelfeest was het feest van de nieuwe zon, gewijd aan de zonnegod Frey en de oppergod Wodan. Ook in deze streken kwam Kerstmis op de dag van het oude heidense zonnefeest. Missen om middernacht, ochtend en rond vespertijd. De kerststal werd in 1223 voor de eerste keer opgesteld door Franciscus van Assisi.
bullet28 December: Onnozele Kinderen. Herodus doodt alle mannelijke kinderen in Judea. Het feest van de Onnozele kinderen werd voor het eerst in het jaar 505 in Carthago gevierd. Het stamt van een oud Romeins kinderfeest, het festum puerorum. Dit verkleedfeest, waarin oosterse, Romeinse en Keltische elementen waren opgenomen, werd door de Kerk verboden.
bullet1 Januari: Besnijdenis (sinds 6e eeuw). Nieuwjaar had praktisch geen betekenis. Noteer dat door de onnauwkeurigheid van de Juliaanse kalender het jaar niet synchroon liep met de stand van de zon zoals nu.
bullet6 Januari: Epifanie (Grieks: Openbaring van de Heer aan de niet-Joden); de drie Koningen bieden aan Jezus goud aan voor het koningschap, frankincense (gedroogd sap van de boswella boom) voor het priesterschap en myrre (gedroogd sap van de commiphora boom) voor de dood. Driekoningenavond is het einde van de Kerstmisperiode.
bullet1e Zondag na Epifanie: doop van Jezus in de Jordaan, de ploegen werden in de kerk gebracht op gezegend te worden.
bullet2e Zondag na Epifanie:
bullet3e Zondag na Epifanie:
bullet2 februari: Maria Lichtmis. 40 dagen na Kerstmis. Volgens de joodse wet moest een vrouw die gebaard had, 40 dagen na de bevalling een reinigingsoffer brengen in de tempel. Zo was deze dag aangewezen om de feestdag van Maria zuivering te worden. Februari was oorspronkelijk de laatste maand van het jaar. De naam komt van het Latijnse Februa, dat reinigingsfeest betekent. Het was tevens een verzoeningsfeest. Lang voor Christus' geboorte werd omstreeks deze tijd het feest gevierd van moeder aarde. Haar functie werd door de Romeinen overgenomen door Ceres. Ceres werd aanbeden als de moeder der goden. Maria, de moeder van de christenen, ging de plaats innemen van deze grote moeder maagd. Op deze dag worden voor de mis de kaarsen gewijd. Dan volgt een ommegang waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, ook gedurende de mis. Vandaar de naam lichtmis.
bullet4e Zondag na Epifanie:
bullet5e Zondag na Epifanie:
bullet6e Zondag na Epifanie: enkel als er een late Pasen is!
 

VASTEN

bullet24 maart: Maria Boodschap. De engel Gabriël brengt Maria op de hoogte dat zij een bijzonder kind gaat baren.
bulletSeptuagesima: 70 dagen voor Pasen, start van de vasten voor de zeer gelovigen, gevolgd door Sexagesima, Quinquagesima en Quadragesima. Vespers werden gehouden in de voormiddag in godshuizen - vis melk, boter en kaas waren toegestaan.
Pasen valt steeds de zondag na de eerste volle maan in de lente. In ieder geval tussen 21 maart en 25 april.
bulletZondag, maandag en dinsdag voor Aswoensdag: laatste dagen voor de vasten waar er meestal werd gefeest (carnaval) en moest worden gebiecht.
Vette dinsdag en vastenavond: laatste dag en avond dat er voor het laatst vlees mocht worden gegeten voor de vasten.  Het opsmullen van datgene wat niet kon bewaard blijven of wat niet in de vasten mocht worden verbruikt. Het woord “carnaval” is van Italiaanse oorsprong en is afgeleid van “carne levare” (= vlees opruimen) of van “carne val" (= vlees bewaren) . Anderen zweren bij "char naval", het wagenschip of het heidense jubelfeest ter ere van de wederkerende lente. Het resterende vlees werd opgehangen om te drogen of werd gezouten.
bulletAswoensdag (sinds 8e eeuw- valt 6 weken voor Pasen): eerste dag van de veertig dagen durende vasten. Als een teken van berouw worden palmtakjes van de Palmzondag van het vorige jaar verbrand en de asse gebruikt op het voorhoofd van de gelovigen.
bullet1e Zondag van de Vasten: Jesus begint aan zijn verblijf van veertig dagen in de wildernis.
bullet2e Zondag van de Vasten:
bullet3e Zondag van de Vasten:
bullet4e Zondag van de Vasten: midden van de Vasten (Rozenzondag of Laetare). Een dag van vreugde bedoeld om een ontspannende troost te vormen in de harde vasten.
bullet5e Zondag van de Vasten: de Passietijd begint. De lijdensgeschiedenis van Jezus wordt vaak aangeduid met de term "passio", het Latijnse woord voor doorgang. De passie van Christus is de doorgang die hij, door lijden en sterven, naar zijn Verrijzenis heeft gemaakt. Tijdens hun Pesachfeest (Joodse Pasen) herdenken de Joden dat God hen uit de Egyptische slavernij heeft geleid. Daarbij staat de "doorgang" door de Rode Zee centraal.

PASEN

bulletPalmzondag: week voor Pasen. Jezus komt Jeruzalem binnen. Wilgentakjes worden verzameld en in huis opgehangen. Palm- en olijftakken worden in processie tussen de kerken gedragen.
bulletGoede week (Stille week - vanaf 4e eeuw). De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus, en vormt zo een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake.
bulletHeilige donderdag: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Het laatste avondmaal, het verraad door Judas en de gevangenneming.
bulletGoede Vrijdag: dag van de Kruisiging en de dood van Jezus. Een strikte vastendag. Geen Missen.
bulletStille Zaterdag: grote sabbat. Geen Missen. Herdenking van Jezus in zijn graf. De Paaswake begint.
Pasen: de verrijzenis. Boetedoening. Men at eieren en kruidenkoeken. Beschilderde eieren werden uitgedeeld.
bullet1e Zondag na Pasen: Beloken Pasen. De Paasviering wordt afgesloten. Beloken komt van "beluiken" Oudnederlands voor afsluiten.
bullet2e Zondag na Pasen:
bullet3e Zondag na Pasen:
bullet4e Zondag na Pasen: zondag van de "goede herder".
bullet5e Zondag na Pasen: smeekbeden voor een goede oogst.
bulletHemelvaartdag (sinds 4e eeuw): veertigste dag na Pasen. Afsluiten van de Paasperiode, doven van de Paaskaars.
bullet1e Zondag na Hemelvaart: de apostelen verwachten een geschenk van de hemel.

PINKSTEREN

bulletPinksteren: van het Grieks pèntèkostè, hetgeen "vijftigste" betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. Soms ook "Sinksen" verbastering van het oud-franse sinquiesme (vijftigste). De week van Pinksteren werd gevierd met publieke kermissen en festivals.
bullet1e Zondag na Pinksteren: Trinitatis. Viering van de Heilige Drievuldigheid. Vader, Zoon en Heilige geest zijn in de Hemel. (14e eeuw).
bulletSacramentsdag (Festus Corporis Christi): donderdag na de viering van de Heilige Drievuldigheid. Een pop die Jezus voorstelde werd in de straten rondgedragen. In 1264, met de publicatie van de bul Transiturus, bepaalde Paus Urbanus IV officieel dat deze feestdag door de hele kerkelijke gemeenschap moest gevierd worden. Het feest zou in de vijftiende eeuw tot één van de populairste kerkelijke feesten uitgroeien.
bulletMaria Visitatie (Maria Middelares): bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth die door dat bezoek vervuld wordt van de Heilige Geest. Het feest werd in de Middeleeuwen gevierd op 2 Juli (nu op 31 Mei). De Franciscanen vierden het reeds voor 1263 en het werd verspreid door Urbanus VI in 1389.
bullet8e Zondag na Trinitatis: Transfiguratie. De gedaanteverwisseling van Jezus. Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus een berg, waarvan traditioneel wordt aangenomen dat het de berg Tabor is. Daar laat Jezus zien hoe hij eveneens is, door van gedaante te veranderen. Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia. Feestdag voor de Katholieken sinds de 15e eeuw.
bullet15 Augustus: Maria Tenhemelopneming (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart - sinds 6e eeuw). Maria-Tenhemelopneming werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het feest heette eerst Dormitio Mariae, dat "ontslaping van Maria" betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de Berg Sion in Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen.
bullet8 September: Maria Geboorte. Eerste bronnen, die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden.
bullet15 September: Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. De Kerk gedenkt de zeven smarten van Maria: de profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, de vlucht naar Egypte, het zoek raken van Jezus in de Tempel, ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg, Maria staat onder Jezus' kruis, Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname, Jezus wordt begraven.
bullet29 September: Michaelmis. Het feest ter ere van de aartsengel Michael die de duivel versloeg. Traditioneel werd dit feest gevierd met het eten van een dikke gans die zich goed had gevoed met de overblijfselen van de oogst op de velden. Verder werd er voor deze dag een speciaal brood gebakken en was het de tijd voor het begin van nieuwe dingen en het betalen van de jaarlijkse verplichtingen aan de Kerk.
bullet1 November: Allerheiligen (Engels: Halloween - All Hallows Evening). In de Latijnse Kerk gaat de viering van 1 november terug op Gregorius III (731-741). Deze paus wijdde in de Vaticaanse Sint-Pietersbasiliek een kapel aan de eer van alle apostelen en alle heiligen, martelaren en belijders. Hij stelde het daarbij behorende feest op 1 november, mogelijk onder invloed van de Kerk van Ierland. Keltische kerkleiders zouden erop hebben aangedrongen dat een voornaam christelijk heiligenfeest het op 1 november gevierde heidense oogstfeest Samhain kon verdringen.
bullet2 November: Allerzielen. De liturgische gedachtenis van Allerzielen is ontstaan uit een oude monastieke traditie in Spanje. In Europa werd deze traditie geleidelijk aan gemeengoed nadat de heilige abt Odilo (962-1046) van de beroemde benedictijnenabdij Cluny in Bourgondië een viering had ingesteld waarin voor alle gestorven monniken werd gebeden. Sint Odilo verplichtte alle met Cluny verbonden kloosters deze gedachtenis daags na Allerheiligen te vieren. Pas in de 14e eeuw werd Allerzielen in de gehele Latijnse Kerk ingevoerd. Dat gebeurde vooral onder invloed van de pestepidemieën die in de Middeleeuwen Europa teisterden. Om te voorkomen dat anonieme pestslachtoffers ook na hun dood naast het heil zouden grijpen, werden zij op Allerzielen alsnog in het gebed van de hele Kerk meegenomen.
bullet21 November: Maria Presentatie. Op het feest van de "Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel" of "Maria Presentatie" viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Sinds de achtste eeuw wordt deze gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerden geestelijken uit Constantinopel het feest van Maria Presentatie in het Westen.
 
 

Voor vragen of opmerkingen contacteer willy@vancammeren.be    -    Laatst bijgewerkt op 03/07/2008